You are here:

Regulamin świadczenia usług

Artykuł 1: Preambuła

Niniejsze warunki sprzedaży zawiera z jednej strony Aromatarius.pl, strona internetowa oraz marka należąca do Omnia SRL, Av. Tedesco 5, 1160 Bruksela, Blegia, zarejestrowana w tymże kraju, działająca pod numerem identyfikacji podatkowej (EU-VAT) BE0744618124, zwana dalej “sprzedającym”.
a z drugiej strony,
przez każdą osobę fizyczną lub prawną, posiadająca lub nie, krajowy numer identyfikacji podatkowej (EU-VAT), pragnącą dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy, zwaną dalej “kupującym”.

Artykuł 2: Cel

Niniejsze warunki sprzedaży mają na celu określenie stosunku umownego pomiędzy sprzedawcą a kupującym, jak również warunków mających zastosowanie do wszelkich zakupów usług i/lub towarów, dokonanych bezpośrednio u sprzedawcy i/lub za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy, bez względu czy kupujący jest klientem firmowym czy konsumentem. Nabycie towaru lub usługi oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków sprzedaży przez nabywcę. Niniejsze warunki sprzedaży mają pierwszeństwo przed innymi, ogólnymi lub szczególnymi, warunkami, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez sprzedającego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży w dowolnym czasie. W takim przypadku zastosowanie mają warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez kupującego.

Artykuł 3: Charakterystyka oferowanych towarów i usług

Oferowane produkty i usługi to produkty i usługi dostępne w sklepie fizycznym lub opublikowane na stronie internetowej sprzedawcy, w rubryce “Sklep”. Każdemu produktowi towarzyszy opis sporządzony przez dostawcę i/lub producenta. Zdjęcia w katalogu są tak n dokładne jak to możliwe, ale nie zawsze mogą poprawnie odzwierciedlać podobieństwa z gotowym produktem, i nie mogą być powodem odstąpienia od umowy. Te produkty i usługi oferowane są w ramach dostępnych zapasów. Jeśli mimo starań, wszystkie lub część przedmiotów są niedostępne, sprzedający informuje kupującego telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną najszybciej, jak to możliwe i oferuje mu możliwość wyboru pomiędzy oczekiwaniem lub anulowaniem zamówienia niedostępnych przedmiotów bez ponoszenia opłat. Dostępne elementy zostaną dostarczone bez zwłoki.

Artykuł 4: Stawki

Ceny produktów i usług wyświetlanych na stronie internetowej są podane w polskiej walucie „złoty polski” z uwzględnieniem podatku VAT (cena brutto).  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Do zamówienia stosuje się jednak ceny obowiązujące w momencie potwierdzenia zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów realizacji zamówienia, transportu i dostawy.

Artykuł 5: Dostawa i koszty przesyłki

Dostawy realizowane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedaż online produktów i usług prezentowanych na stronie internetowej sprzedawcy jest zastrzeżona dla nabywców w Polsce. Transport towaru odbywa się na ryzyko sprzedającego do momentu dostarczenia towaru na adres dostawy podany przez kupującego. Od tego momentu kupujący przejmuje ryzyko samodzielnie i całościowo. Terminy dostaw podane są jedynie orientacyjnie; jeśli przekroczą one trzydzieści dni od daty zamówienia, umowa sprzedaży może zostać rozwiązana, a kupujący może otrzymać zwrot kosztów.

Całkowity koszt wysyłki zależy od typu dostawy oraz wysokości zamówienia.

  • Wysyłka kurierem kosztuje 17 zł, niezależnie od ilości zamówionych produktów do wagi 30kg wraz z opakowaniem
  • Wysyłka do wskazanego przez klienta paczkomatu do wagi 30kg wraz z opakowaniem kosztuje 15 zł. 
  • Wysyłka dla zamówień na ponad 400 zł jest w pełni darmowa.
  • W przypadku zamówień, które osiągają status przesyłki gabarytowej (konieczność wysłania na palecie, skorzystania ze specjalnego typu dostawy…), koszt jest zmienny. Klient zostanie o tym poinformowany przez sprzedawcę drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, po złożeniu zamówienia.
  • Przesyłka za pobraniem, nie jest możliwa.

W przypadku niedostarczenia paczki z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w obu formach dostawy (kurier, paczkomat) kupujący otrzyma  zwrot kwoty za zamówione produkty. Kwota ta zostanie automatycznie pomniejszona o koszty dostawy w obie strony. 

Artykuł 6: Postanowienia

Kupujący, który chce kupić produkt lub usługę online, zobowiązany jest do:
• Wypełnienia formularza identyfikacyjnego, w którym wskaże wszystkie dane wymagane i niezbędne do wystawienia faktury oraz dostawy
• potwierdzenie zamówienia i dokonania płatności
Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków sprzedaży, potwierdzenie zapoznania się z nim oraz zrzeczenie się prawa do powoływania się na własne warunki zakupu, świadczenia usług i innych. Wszystkie podane dane oraz potwierdzenie zamówienia oznaczają potwierdzenie zawarcia transakcji i umowy. Sprzedawca, przekaże drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie zamówienia.

Artykuł 7: Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z prawem, konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) ma prawo powiadomić sprzedawcę o rezygnacji z zakupu, bez ponoszenia kar i bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni roboczych od dnia następującego po dostarczeniu produktu lub zawarciu umowy o świadczenie usług, jeżeli nastąpiło to poza siedzibą sprzedawcy (za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, telefonicznie lub przez Internet). To prawo nie dotyczy przedsiębiorców (osób fizycznych i/lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą).
W tym terminie konsument musi powiadomić o zamiarze odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej i zwrócić produkt, na własny koszt w ciągu kolejnych 14 dni, na adres Omnia SRL, rue Dansette 39, 1090  Bruksela, Belgia. Produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z wszystkimi akcesoriami, instrukcją obsługi oraz kopią faktury i/lub dowodu dostawy. Zwracane w ten sposób produkty nie mogą być rozpakowane, odplombowane ani użyte w żaden sposób. W przypadku gdy zwrócony towar będzie niekompletny, uszkodzony lub zabrudzony przez klienta, sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżenia kwoty zwrotu. W przypadku gdy zwrócony towar będzie rażąco niekompletny, uszkodzony lub zabrudzony, sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego odmówienia przyjęcia towaru. Drogą elektroniczną, zostanie wysłana dokumentacja fotograficzna, dokumentująca rażące wady oraz zapytanie o wybór sposobu zwrotu towaru do klienta.
W przypadku zaakceptowania zwrotu sprzedawca zobowiązuje się zwrócić wszelkie należności w ciągu 31 dni kalendarzowych.
O ile nie uzgodniono inaczej, konsument nie może korzystać z prawa do odstąpienia od umowy:
• świadczenie usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia;
• dostawy produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami konsumenckimi lub wyraźnie zindywidualizowanych lub takich, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać ponownie wysłane, prawdopodobnie ulegną pogorszeniu lub szybko wygasną;
• produkty, rozpieczętowane lub rozszczelnione, których pieczęć została złamana lub otwarta po dostawie, takie jak perfumy, kosmetyki, olejki, nagrania audio lub wideo oraz oprogramowanie, produkty elektroniczne, które w składzie posiadają produkty bezzwrotne (perfumy, kosmetyki, olejki…).

Artykuł 8: Metody płatności

Sposób płatności różni się w zależności od rodzaju zakupu (fizyczny lub online). W przypadku zakupu bezpośrednio w sklepie sprzedawcy (siedzibie głównej) lub przez przedstawiciela handlowego, płatności można dokonać, za zgodą sprzedającego, przelewem lub gotówką
W przypadku zakupów online płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, należącoym do PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
Zamówione produkty pozostają wyłączną własnością sprzedającego aż do momentu pełnej zapłaty zamówienia przez kupującego.
W przypadku płatności z opóźnieniem, kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Artykuł 9: Rękojmia

W odniesieniu do konsumentów sprzedawca gwarantuje produkty i usługi, które sprzedaje, zgodnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. W przypadku stwierdzenia niezgodności sprzedanego produktu w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy towaru, konsument musi jak najszybciej i dokładnie powiadomić sprzedawcę listem poleconym lub e-mailem. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady zgodności istniejące w momencie dostawy towaru. Uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, takie jak uszkodzenie spowodowane przez wodę, utlenianie, upadek lub uderzenie, zaniedbanie i zużycie, nie są objęte gwarancją. Podobnie, naprawy przeprowadzane przez techników nie zatwierdzonych przez dostawcę będą skutkowały anulowaniem gwarancji. Faktura lub dowód dostawy służy jako gwarancja i musi być przechowywany przez konsumenta i przedstawiony w oryginale. Jeżeli produkt jest używany do celów innych niż prywatne, warunki gwarancji są ograniczone do 1 roku od daty zakupu.

Artykuł 10: Reklamacje

W przypadku gdy kupujący otrzyma produkt posiadający wadę, powinien poinformować o tym fakcie sprzedającego w jak najszybszym terminie drogą elektroniczną (wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej) lub drogą pocztową na adres siedziby firmy Omnia SRL.

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem, sprzedawca podejmie, w ciągu 10 dni roboczych, decyzję o konieczności o odesłaniu wadliwego produktu lub wyłącznie jego zdjęć. 

Po otrzymaniu wadliwego produktu lub jego zdjęć, rozpoczyna się termin przyjęcia reklamacji a sprzedawca podejmie, w ciągu 14 dni roboczych, decyzję o zasadności reklamacji i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zaproponuje naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Jeżeli termin ten nie będzie możliwy do dotrzymania, sprzedawca poinformuje o tym fakcie kupującego, poda powód zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie przekroczy  30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji, kupujący może w ciągu 30 dni od terminu otrzymania odpowiedzi odebrać reklamowany produkt z siedziby sprzedającego. Sprzedawca, na pisemną prośbę kupującego, może odesłać reklamowany produkt na koszt kupującego.

W przypadku, gdy decyzja sprzedawcy nie satysfakcjonuje kupującego, ten ostatni może złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artykuł 11: Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony internetowej sprzedającego są i pozostają własnością intelektualną i wyłączną sprzedającego. Nikt nie jest uprawniony do powielania, wykorzystywania, redystrybucji lub wykorzystywania w jakimkolwiek celu, nawet częściowo, elementów witryny, niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie, obraz czy dźwięk.

Artykuł 12: Dane osobowe (RODO/GDPR)

Wszystkie dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia są przechowywane przez sprzedającego lub jego pracowników i mogą być przekazywane do firm, z którymi sprzedający – lub jego dostawcy – współpracują, gdy taka komunikacja jest niezbędna do realizacji zamówienia. Użytkownik upoważnia również sprzedawcę do wykorzystania tych danych do tworzenia statystyk w celu ulepszenia swojej strony internetowej, oferowanych przez niego towarów i usług. Informacje te mogą być również wykorzystane w celu umożliwienia rozpowszechniania, za pomocą dowolnych środków komunikacji, informacji dotyczących działalności handlowej sprzedawcy na rzecz jego klientów. Wreszcie, sprzedawca przechowuje dane osobowe w celu ułatwienia realizacji kolejnych zamówień.

Sprzedawca zobowiązuje się również do nieujawniania posiadanych informacji innym firmom ani podmiotom trzecim. Dane przechowywane przez sprzedającego mogą być w każdej chwili zamówione i poprawione na żądanie.

Sprzedawca przechowuje wszystkie dane klienta przez okres, który wymaga od niego ustawodawstwo krajowe, dotyczące wszystkich aspektów prowadzenia działalności (dane do wystawienia faktur i rachunków, dane niezbędne do wypełnienia zobowiązań z tytułu rękojmi itp.)

Artykuł 13: Dowody

Strony akceptują, w ramach swoich stosunków, elektroniczne środki dowodowe (np. poczta elektroniczna, kopie zapasowe komputerów itp.).

Artykuł 14: Rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki sprzedaży online podlegają prawu belgijskiemu. W przypadku sporu jurysdykcja należy do sądów francuskojęzycznych w Brukseli, chyba że postanowiono inaczej.

Omnia SRL

Av. Tedesco 5, 1160 Bruksela, Belgia
EU-VAT: BE0744.618.124
Firma zarejestrowana w Belgijskiej Bazie Firm (ang. Crossroads Bank for Entreprises) pod numerem 0744.618.124

Regulamin świadczenia usług v1.0 z dnia 15 marca 2022. Obowiązujący od dnia 15 marca 2022.A